Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Koordynator ds. bezpieczeństwa

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

 

1. Dokonywanie diagnozy środowiska szkolnego w obszarze bezpieczeństwa dwa razy w roku na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wywiadu (nauczyciele i rodzice).
2. Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podstawie uzyskanej diagnozy.
3. Przedstawianie wniosków z oceny stanu bezpieczeństwa radzie pedagogicznej w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły.
4. Koordynowanie realizacji programów i projektów promujących bezpieczeństwo w szkole oraz monitorowanie priorytetów umieszczonych w planie pracy szkoły, dotyczących poprawy bezpieczeństwa.
5. Opracowywanie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
6. Kontrolowanie przestrzegania procedur i regulaminów szkolnych w obszarze bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i przerw.
7. Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
8. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji w obszarze bezpieczeństwa w szkole oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą i umiejętnościami z pracownikami szkoły.
9. Zintensyfikowanie działań według właściwości poszczególnych podmiotów na rzecz podniesienia bezpieczeństwa, profilaktyki, wychowania dzieci i młodzieży.
10. Współpraca w obszarze bezpieczeństwa z kuratorium oświaty, policją, strażą miejską, prokuraturą, sądem dla nieletnich oraz innymi instytucjami, mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa.
11. Sporządzanie sprawozdania ze swojej działalności za I i II semestr.
12. Bieżące dokumentowanie zaistniałych negatywnych sytuacji i przekazywanie informacji odpowiednim organom.
13. Stały monitoring poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole lub placówce.


Nasza galeria
RDC Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka